Daiichi - Daiichi 1280 2x-Long Dry Fly Hooks - 25 pack

Quantity: 4

This Daiichi fly fishing hook has a round bend, down eye, 2X long shank, 1X fine wire, mini barb, bronze. Uses: stoneflies, hoppers, damselflies, long-bodied dry flies.